ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

Author name: solos.la

โครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause Analysis ปีงบประมาณ พ.ศ.2567              งานตรวจสอบ ได้จัดโครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause …

โครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause Analysis ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม »

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2567ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกับ ผู้สอบบัญชีภายนอก และสำนักงานคลัง …

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »

การประชุมปิดตรวจ เรื่อง การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การตรวจสอบการติดตามผลสัมฤทธิ์ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานตรวจสอบได้ประชุมปิดตรวจ ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. …

การประชุมปิดตรวจ การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบการิติดตามผลสัมฤทธิ์ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เพื่อให้ข้อเสนอแนะการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามความก้าวหน้าจากประเด็นการรายงานผลการตรวจสอบ 

การประชุมที่ปรึกษางานตวจสอบ        งานตรวจสอบ ได้จัดการประชุมร่วมกับที่ปรึกษางานตรวจสอบ คุณพงศ์ศักดิ์ แสงสิงคี ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2567ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เพื่อสรุปประเด็นการตรวจสอบภายใน จากการศึกษาดูงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตรวจสอบภายใน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยประธานกรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นประธานในการศึกษาดูงาน ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายศิวะ …

โครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม »

การประชุมเปิด/ปิดตรวจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมเปิดตรวจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การประชุมปิดตรวจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ …

การประชุมเปิด/ปิดตรวจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »

การประชุมเปิดตรวจ เรื่องติดตามผลสัมฤทธิ์ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           การประชุมเปิดตรวจ เรื่องติดตามผลสัมฤทธิ์ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 …

การประชุมเปิดตรวจ เรื่องติดตามผลสัมฤทธิ์ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »

Scroll to Top