ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

September 2022

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรม และกฎหมาย งานตรวจสอบ ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ เรื่อง การบริการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรม และกฎหมาย ในวันศุกร์ที่ 23 …

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและกฎหมายสำหรับผู้บริหาร เพิ่มเติม »

การหารือร่วมกับรักษาการแทนอธิการบดี เพื่อหารือวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานตรวจสอบภายใน เข้าพบ ท่านรักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี เพื่อหารือและทำความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ที่สำคัญ รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Scroll to Top