ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

ที่ปรึกษาของสถาบัน

นายพงศ์ศักดิ์ แสงสิงคี

ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ

นางวารุณี สุชิตวาส

ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ

Scroll to Top