ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

บุคลากร

จันทนา อนันต์ธนพล

หัวหน้างานตรวจสอบ
e-mail : jantana.an@kmitl.ac.th          Tel : 0 2329 8243
Tel : 0 2329 8000 ext. 2616
cert : CPIAT 1373

อรทัย จันทร์แจ้ง

นักตรวจสอบภายใน

e-mail : orathai.ju@kmitl.ac.th
Tel : 0 2329 8000 ext. 3239       

ศรุดา โพธิ์พันธุ์

นักตรวจสอบภายใน

e-mail : saruda.ph@kmitl.ac.th
Tel : 0 2329 8000 ext. 3011    

ปิยะมล บุญชื่น

นักตรวจสอบภายใน

e-mail : piyamon.bu@kmitl.ac.th
Tel : 0 2329 8000 ext. 3239
cert : CPIAT 818        

สิริพร สุพรรณดิษฐ

นักตรวจสอบภายใน

e-mail : siriporn.su@kmitl.ac.th
Tel : 0 2329 8000 ext. 3239    

โสฬส เหล่าลดา

นักตรวจสอบภายใน

e-mail : solos.la@kmitl.ac.th
Tel : 0 2329 8000 ext. 3239   

อริสา วุฒิอุดม

นักตรวจสอบภายใน

e-mail : arisa.wu@kmitl.ac.th
Tel : 0 2329 8000 ext. 3011    

Scroll to Top