ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายศิวะ แสงมณี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

กรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล

กรรมการตรวจสอบ

นายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณสิริ

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวจิราพร ลายลักษณ์

กรรมการตรวจสอบ

Scroll to Top