ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 02-329-8242

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายศิวะ แสงมณี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจเอก เอก

กรรมการตรวจสอบ

นายสุชาติ เจียรานุสสติ

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวมณฑา ทองทวี

กรรมการตรวจสอบ

Scroll to Top