ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ให้ความเชื่อมั่น
และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ
โดยระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ให้เป็นตามมาตราฐานแห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

Scroll to Top