ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

January 2024

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เพื่อให้ข้อเสนอแนะการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามความก้าวหน้าจากประเด็นการรายงานผลการตรวจสอบ 

การประชุมที่ปรึกษางานตวจสอบ        งานตรวจสอบ ได้จัดการประชุมร่วมกับที่ปรึกษางานตรวจสอบ คุณพงศ์ศักดิ์ แสงสิงคี ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2567ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เพื่อสรุปประเด็นการตรวจสอบภายใน จากการศึกษาดูงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตรวจสอบภายใน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยประธานกรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นประธานในการศึกษาดูงาน ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายศิวะ …

โครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม »

การประชุมเปิด/ปิดตรวจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมเปิดตรวจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การประชุมปิดตรวจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ …

การประชุมเปิด/ปิดตรวจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »

การประชุมเปิดตรวจ เรื่องติดตามผลสัมฤทธิ์ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           การประชุมเปิดตรวจ เรื่องติดตามผลสัมฤทธิ์ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 …

การประชุมเปิดตรวจ เรื่องติดตามผลสัมฤทธิ์ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »

Scroll to Top