ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

โครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตรวจสอบภายใน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยประธานกรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นประธานในการศึกษาดูงาน ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายศิวะ แสงมณี กรรมการตรวจสอบ นายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณสิริ กรรมการตรวจสอบ นางสาวจิราพร ลายลักษณ์ และบุคคลากรงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการศึกษาดูงาน
ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ และนำไปใช้ในการปฏิบัตงานและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานตรวจสอบต่อไป

Scroll to Top