ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 02-329-8242

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและกฎหมายสำหรับผู้บริหาร วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและ กฎหมายสำหรับผู้บริหาร

      งานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     ในหัวข้อ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและกฎหมายสำหรับผู้บริหาร เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กันยาน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาส    ราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นของผู้บริหาร รวมถึงการสำรวจ วิเคราะห์ตนเองและหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน อันเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งประเภท ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

Scroll to Top