ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 02-329-8242

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและ กฎหมายสำหรับผู้บริหาร

      งานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     ในหัวข้อ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและกฎหมายสำหรับผู้บริหาร เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กันยาน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาส    ราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นของผู้บริหาร รวมถึงการสำรวจ วิเคราะห์ตนเองและหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน อันเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งประเภท ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

Scroll to Top