ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรม และกฎหมาย

                    งานตรวจสอบ ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ เรื่อง การบริการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรม และกฎหมาย ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นของผู้บริหาร รวมถึงการสำรวจ วิเคราะห์ตนเองและหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
อันเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งประเภท ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

Scroll to Top