ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ณ มหาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 25 เมษายน 2566
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ นายศิวะ แสงมณี และกรรมการตรวจสอบ นายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณสิริ ร่วมกับบุคคลากรงานตรวจสอบภายใน ทั้ง 3 สถาบัน
ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
เข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ และนำไปใช้ในการปฏิบัตงานและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานตรวจสอบต่อไป

Scroll to Top