ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรม และกฎหมาย

                     งานตรวจสอบ ได้จัดอบรมโครงการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย” วิทยากรโดย นายพงศ์ศักดิ์ แสงสิงคี ที่ปรึกษา
งานตรวจสอบ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทางกฏหมาย และระเบียบต่างๆ
ให้ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 

Scroll to Top