ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

การประชุมเปิด/ปิดตรวจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

        การประชุมเปิดตรวจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

        การประชุมปิดตรวจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

Scroll to Top