ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

June 2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 3 ท่าน ที่ผ่านการทดสอบพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 งานตรวจสอบภายใน สจล. ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิยะมล บุญชื่น คุณอรทัย จันทร์แจ้ง คุณศรุดา …

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 3 ท่าน ที่ผ่านการทดสอบพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม »

โครงการ WE GROW TOGETHER ชวนเพื่อนปลูก THE SERIES ครั้งที่ 1 2023 เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบได้เข้าร่วมโครงการ WE GROW TOGETHER ชวนเพื่อนปลูก THE SERIES ครั้งที่ 1 …

โครงการ WE GROW TOGETHER ชวนเพื่อนปลูก THE SERIES ครั้งที่ 1 2023 เพิ่มเติม »

Scroll to Top