การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2567ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์