ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

December 2023

โครงการ เสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัย การเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “ประเด็นข้อสงสัย วินัยการเงินการคลังกับผู้ตรวจสอบภายในของรัฐ” รุ่นที่ 1 นางสาวจันทนา อนันต์ธนพล หัวหน้างานตรวจสอบ และนางสาวปิยะมล บุญชื่น รองหัวหน้างานตรวจสอบ ได้เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัย การเงินการคลังของรัฐ …

โครงการ เสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัย การเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “ประเด็นข้อสงสัย วินัยการเงินการคลังกับผู้ตรวจสอบภายในของรัฐ” รุ่นที่ 1 เพิ่มเติม »

โครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตร โมเดลสามด่าน “The 3rd Lines of Defenses” ปีงบประมาณ พ.ศ.2567                     …

โครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตร โมเดลสามด่าน “The 3rd Lines of Defenses” ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม »

Scroll to Top