ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

โครงการ เสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัย การเงินการคลังของรัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หลักสูตร “ประเด็นข้อสงสัย วินัยการเงินการคลังกับผู้ตรวจสอบภายในของรัฐ” รุ่นที่ 1

                     นางสาวจันทนา อนันต์ธนพล หัวหน้างานตรวจสอบ และนางสาวปิยะมล บุญชื่น รองหัวหน้างานตรวจสอบ ได้เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัย การเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “ประเด็นข้อสงสัย วินัยการเงินการคลังกับผู้ตรวจสอบภายในของรัฐ” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์รัชดา กรุงเทพมหานคร 
                     โดย พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผู้ตรวจสอบภายใน รู้ตระหนัก รู้รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ” นอกจากนี้ นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบปัญชี กรมบัญชีกลาง ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบภายในกับกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ” และ นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายการตรวจเงินแผ่นดิน
และวินัยการเงินการคลังของรัฐ

Scroll to Top