การตรวจนับเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง