ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

KMITL Happy colorful Festival 2024

                    เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบได้เข้าร่วมงาน KMITL Happy colorful Festival 2024 ณ KMITL SPORT WORLD ในวันพฤหัสบดี
ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 

Scroll to Top