ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

การหารือร่วมกับรักษาการแทนอธิการบดี เพื่อหารือวางแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                    งานตรวจสอบภายใน เข้าพบ ท่านรักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี เพื่อหารือและทำความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ที่สำคัญ รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

Scroll to Top