ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 02-329-8242

ภาพบรรยากาศการหารือกับหน่วยรับตรวจ เรื่อง เงินยืมทดรองจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ภาพบรรยากาศการหารือกับหน่วยรับตรวจ เรื่อง เงินยืมทดรองจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565

Scroll to Top