ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

โครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
หลักสูตร โมเดลสามด่าน "The 3rd Lines of Defenses"
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

                    งานตรวจสอบ ได้จัดโครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตร โมเดลสามด่าน “The 3rd Lines of Defenses” ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย รศ.ดร. คมสัน มาลีสีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวขอบคุณ นายศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ
วิทยากรสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Scroll to Top