ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Scroll to Top