ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เพื่อสรุปประเด็นการตรวจสอบภายใน จากการศึกษาดูงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Scroll to Top