ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกับ ผู้สอบบัญชีภายนอก และสำนักงานคลัง เพื่อพิจารณารายงานการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีภายนอก ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Scroll to Top