ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

การประชุมที่ปรึกษางานตวจสอบ

       งานตรวจสอบ ได้จัดการประชุมร่วมกับที่ปรึกษางานตรวจสอบ คุณพงศ์ศักดิ์ แสงสิงคี ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 

Scroll to Top