ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

กิจกรรมรดน้ำขอพร คณะกรรมการสภาสถานบัน อธิการบดี และผู้บริหารสถาบัน
เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2567

                       เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบได้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร คณะกรรมการสภาสถานบัน อธิการบดี และผู้บริหารสถาบัน เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ในวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติ ร.4   

Scroll to Top