ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

โครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            งานตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสำนักตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน จากกรมบัญชีกลาง 

Scroll to Top