ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

Author name: solos.la

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 6 ท่าน ที่ผ่านการทดสอบหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (8 หลักสูตร) ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567             งานตรวจสอบภายใน …

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 6 ท่าน ผ่านการทดสอบหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (8 หลักสูตร) ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2567ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

การประชุมที่ปรึกษางานตวจสอบ        งานตรวจสอบ ได้จัดการประชุมร่วมกับที่ปรึกษางานตรวจสอบ คุณพงศ์ศักดิ์ แสงสิงคี ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ ในวันที่ 25 – 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาสถาบัน ชั้น 9 …

การประชุมที่ปรึกษางานตวจสอบ เพิ่มเติม »

การประชุมเปิด/ปิดตรวจ เรื่องจัดจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี) การประชุมเปิดตรวจ เรื่องจัดจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี) ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาสถาบัน ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. การประชุมปิดตรวจเรื่องจัดจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง …

การประชุมเปิด/ปิดตรวจ เรื่องจัดจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี) เพิ่มเติม »

การประชุมเปิด/ปิดตรวจ การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมเปิดตรวจ การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับสำนักงานคลัง ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 …

การประชุมเปิด/ปิดตรวจ การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »

กิจกรรมรดน้ำขอพร คณะกรรมการสภาสถานบัน อธิการบดี และผู้บริหารสถาบันเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2567                        เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบได้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร คณะกรรมการสภาสถานบัน อธิการบดี …

กิจกรรมรดน้ำขอพร คณะกรรมการสภาสถานบัน อธิการบดี และผู้บริหารสถาบัน เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2567ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 4/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 4/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกับ ผู้สอบบัญชีภายนอก …

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »

การประชุมที่ปรึกษางานตวจสอบ           งานตรวจสอบ ได้จัดการประชุมร่วมกับที่ปรึกษางานตรวจสอบ คุณวารุณี ปรีดานนท์ ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 …

การประชุมที่ปรึกษางานตวจสอบ เพิ่มเติม »

Scroll to Top