ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

การประชุมเปิดตรวจ การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

            การประชุมเปิดตรวจ การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับสำนักงานคลัง ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.

Scroll to Top