ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

การประชุมที่ปรึกษางานตวจสอบ

          งานตรวจสอบ ได้จัดการประชุมร่วมกับที่ปรึกษางานตรวจสอบ คุณวารุณี ปรีดานนท์ ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์การกำหนดความเสี่ยงจากข้อตรวจพบที่เหมาะสม รวมถึงแนทางการให้ข้อเสนอแนะอย่างมืออาชีพ

Scroll to Top