ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

โครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause Analysis
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

             งานตรวจสอบ ได้จัดโครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause Analysis ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 704 ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย คุณสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ วิทยากร สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้ความรู้แก่บุคลากร ในครั้งนี้

Scroll to Top