ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

การประชุมเปิดตรวจ สำนักงานพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

        การประชุมเปิดตรวจ สำนักงานพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาสถาบัน ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.

Scroll to Top