ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 6 ท่าน ที่ผ่านการทดสอบหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (8 หลักสูตร) ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567             งานตรวจสอบภายใน …

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 6 ท่าน ผ่านการทดสอบหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (8 หลักสูตร) ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »

โครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             งานตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสำนักตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 …

โครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม »

โครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause Analysis ปีงบประมาณ พ.ศ.2567              งานตรวจสอบ ได้จัดโครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause …

โครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause Analysis ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม »

โครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตรวจสอบภายใน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยประธานกรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นประธานในการศึกษาดูงาน ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายศิวะ …

โครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม »

โครงการ เสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัย การเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “ประเด็นข้อสงสัย วินัยการเงินการคลังกับผู้ตรวจสอบภายในของรัฐ” รุ่นที่ 1 นางสาวจันทนา อนันต์ธนพล หัวหน้างานตรวจสอบ และนางสาวปิยะมล บุญชื่น รองหัวหน้างานตรวจสอบ ได้เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัย การเงินการคลังของรัฐ …

โครงการ เสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัย การเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “ประเด็นข้อสงสัย วินัยการเงินการคลังกับผู้ตรวจสอบภายในของรัฐ” รุ่นที่ 1 เพิ่มเติม »

โครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตร โมเดลสามด่าน “The 3rd Lines of Defenses” ปีงบประมาณ พ.ศ.2567                     …

โครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตร โมเดลสามด่าน “The 3rd Lines of Defenses” ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร และนักตรวจสอบภายในทั้ง 5 ท่าน ที่ผ่านการทดสอบพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 งานตรวจสอบภายใน สจล. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน คุณวรวรรณ สุวรรณกูฏ หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน …

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร และนักตรวจสอบภายในทั้ง 5 ท่าน ที่ผ่านการทดสอบพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับคุณจันทนา อนันต์ธนพล ที่สอบผ่านตามเกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) # 73 ขอแสดงความยินดีกับคุณจันทนา อนันต์ธนพล ที่สอบผ่านตามเกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย Certified Professional Internal …

ขอแสดงความยินดีกับคุณจันทนา อนันต์ธนพล ที่สอบผ่านตามเกณฑ์หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) # 73 เพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 6 ท่าน ที่ได้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ งานตรวจสอบภายใน สจล. ขอแสดงความยินดีกับ คุณจันทนา อนันต์ธนพล คุณปิยะมล บุญชื่น คุณอรทัย จันทร์แจ้ง คุณสิริพร สุพรรณดิษฐ คุณโสฬส เหล่าลดา และคุณอริสา วุฒิอุดม …

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 6 ท่าน ที่ได้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิยะมล บุญชื่น ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Certificate in ESG Management (C-ESG) และได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 ปี 2566 งานตรวจสอบภายใน สจล. ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิยะมล บุญชื่น ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร …

ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิยะมล บุญชื่น ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร C-ESG รุ่นที่ 3 ปี 2566 เพิ่มเติม »

Scroll to Top