ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรมรดน้ำขอพร คณะกรรมการสภาสถานบัน อธิการบดี และผู้บริหารสถาบันเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2567                        เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบได้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร คณะกรรมการสภาสถานบัน อธิการบดี …

กิจกรรมรดน้ำขอพร คณะกรรมการสภาสถานบัน อธิการบดี และผู้บริหารสถาบัน เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »

“เกษียญอย่างเกษม เพชรงามลาดกระบัง” งานตรวจสอบร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่นักตรวจสอบผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คุณศุภวรรณ ปราณี “เกษียญอย่างเกษม เพชรงามลาดกระบัง” งานตรวจสอบร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่นักตรวจสอบผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 …

“เกษียญอย่างเกษม เพชรงามลาดกระบัง” งานตรวจสอบร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่นักตรวจสอบผู้เกษียณอายุราชการ เพิ่มเติม »

โครงการ WE GROW TOGETHER ชวนเพื่อนปลูก THE SERIES ครั้งที่ 1 2023 เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบได้เข้าร่วมโครงการ WE GROW TOGETHER ชวนเพื่อนปลูก THE SERIES ครั้งที่ 1 …

โครงการ WE GROW TOGETHER ชวนเพื่อนปลูก THE SERIES ครั้งที่ 1 2023 เพิ่มเติม »

การหารือแนวทางการให้คำปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Ecole 42 Bangkok การประชุมเปิดตรวจการหารือแนวทางการให้คำปรึกษา Ecole 42 Bangkok ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ การประชุมเปิดตรวจการให้คำปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม …

การหารือแนวทางการให้คำปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม »

การประชุมเปิดบ้านงานตรวจสอบ งานตรวจสอบ จัดงานประชุมเปิดบ้านงานตรวจสอบ ในวันที่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่น ต่องานตรวจสอบ ซึ่งมีภารกิจในการให้ความเชื่อมั่น แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานพัสดุ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน

การหารือกับหน่วยรับตรวจ เรื่อง เงินยืมทดรองจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การหารือร่วมกับหน่วยรับตรวจ เรื่อง เงินยืมทดรองจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่ายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ และให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสถาบันฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การหารือร่วมกับรักษาการแทนอธิการบดี เพื่อหารือวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานตรวจสอบภายใน เข้าพบ ท่านรักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี เพื่อหารือและทำความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ที่สำคัญ รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Scroll to Top