การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ข้อเสนอแนะการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามความก้าวหน้าจากประเด็นการรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ กระบวนการบริการจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกระบบงาน …

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม »