ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ข้อเสนอแนะการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
และติดตามความก้าวหน้าจากประเด็นการรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
กระบวนการบริการจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกระบบงาน และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนารับการตรวจสอบภายใน ของสถาบัน

Scroll to Top