ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เพื่อให้ข้อเสนอแนะการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามความก้าวหน้าจากประเด็นการรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
กระบวนการบริการจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกระบบงาน และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนารับการตรวจสอบภายใน ของสถาบันฯ

Scroll to Top