ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร และนักตรวจสอบภายในทั้ง 5 ท่าน ที่ผ่านการทดสอบพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 งานตรวจสอบภายใน สจล. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน คุณวรวรรณ สุวรรณกูฏ หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน …

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร และนักตรวจสอบภายในทั้ง 5 ท่าน ที่ผ่านการทดสอบพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม »