ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร และนักตรวจสอบภายในทั้ง 5 ท่าน ที่ผ่านการทดสอบพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

      งานตรวจสอบภายใน สจล. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน คุณวรวรรณ สุวรรณกูฏ
หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน ที่ผ่านการทดสอบพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ครั้งที่2 ในหลักสูตรผู้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน
      และขอแสดงความยินดีกับ คุณสิริพร สุพรรณดิษฐ คุณโสฬส เหล่าลดา และคุณอริสา วุฒิอุดม ที่ผ่านการทดสอบพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ในหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

Scroll to Top