ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 6 ท่าน ที่ผ่านการทดสอบ
หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (8 หลักสูตร) ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

            งานตรวจสอบภายใน สจล. ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิยะมล บุญชื่น คุณอรทัย จันทร์แจ้ง คุณศรุดา โพธิ์พันธุ์ คุณสิริพร สุพรรณดิษฐ
คุณโสฬส เหล่าลดา และคุณอริสา วุฒิอุดม ที่ผ่านการทดสอบหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (8 หลักสูตร) ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Scroll to Top