ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

January 24, 2024

การประชุมที่ปรึกษางานตวจสอบ        งานตรวจสอบ ได้จัดการประชุมร่วมกับที่ปรึกษางานตรวจสอบ คุณพงศ์ศักดิ์ แสงสิงคี ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2567ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เพื่อสรุปประเด็นการตรวจสอบภายใน จากการศึกษาดูงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตรวจสอบภายใน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยประธานกรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นประธานในการศึกษาดูงาน ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายศิวะ …

โครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม »

Scroll to Top