ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

Author name: Joe

การประชุมปิดตรวจ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA การประชุมปิดตรวจสอบการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การประชุมปิดตรวจ โครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) การประชุมปิดตรวจโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ข้อเสนอแนะการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามความก้าวหน้าจากประเด็นการรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ กระบวนการบริการจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกระบบงาน …

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม »

การประชุมปิดตรวจ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร การประชุมปิดตรวจ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

การประชุมเปิดบ้านงานตรวจสอบ งานตรวจสอบ จัดงานประชุมเปิดบ้านงานตรวจสอบ ในวันที่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่น ต่องานตรวจสอบ ซึ่งมีภารกิจในการให้ความเชื่อมั่น แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานพัสดุ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน

การหารือกับหน่วยรับตรวจ เรื่อง เงินยืมทดรองจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การหารือร่วมกับหน่วยรับตรวจ เรื่อง เงินยืมทดรองจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่ายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ และให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสถาบันฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การตรวจนับเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรม และกฎหมาย งานตรวจสอบ ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ เรื่อง การบริการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรม และกฎหมาย ในวันศุกร์ที่ 23 …

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและกฎหมายสำหรับผู้บริหาร เพิ่มเติม »

การหารือร่วมกับรักษาการแทนอธิการบดี เพื่อหารือวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานตรวจสอบภายใน เข้าพบ ท่านรักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี เพื่อหารือและทำความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ที่สำคัญ รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Scroll to Top