เข้าพบท่านรักษาการแทนอธิการบดี เพื่อหารือวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าพบท่านรักษาการแทนอธิการบดี เพื่อหารือวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานตรวจสอบภายใน เข้าพบเพื่อหารือ ท่านรักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี ในการทำความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ที่สำคัญ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ในการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566