โครงการ เสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัย การเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “ประเด็นข้อสงสัย วินัยการเงินการคลังกับผู้ตรวจสอบภายในของรัฐ” รุ่นที่ 1 นางสาวจันทนา อนันต์ธนพล หัวหน้างานตรวจสอบ และนางสาวปิยะมล บุญชื่น รองหัวหน้างานตรวจสอบ ได้เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัย การเงินการคลังของรัฐ …

โครงการ เสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัย การเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “ประเด็นข้อสงสัย วินัยการเงินการคลังกับผู้ตรวจสอบภายในของรัฐ” รุ่นที่ 1 เพิ่มเติม »