การหารือร่วมกับรักษาการแทนอธิการบดี เพื่อหารือวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานตรวจสอบภายใน เข้าพบ ท่านรักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี เพื่อหารือและทำความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ที่สำคัญ รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566