การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2566 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566