การประชุมปิดตรวจ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร การประชุมปิดตรวจ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565