การประชุมเปิดบ้านงานตรวจสอบ งานตรวจสอบ จัดงานประชุมเปิดบ้านงานตรวจสอบ ในวันที่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่น ต่องานตรวจสอบ ซึ่งมีภารกิจในการให้ความเชื่อมั่น แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานพัสดุ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน