ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

Previous slide
Next slide
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานตรวจสอบ

ผลการประเมินความพึงพอใจ 07/11/2566

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (100%)
ความเห็นต่อรายงานการตรวจสอบ (100%)
ภาพรวมของงานตรวจสอบ (100%)

แผน-ผลการดำเนินงานประจำปี 2567

จำนวน 15 เรื่อง 100%
ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 เรื่อง (7%)
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง (20%)
รอดำเนินการ จำนวน 11 เรื่อง (73%)

knowledge

องค์ความรู้ ประเด็นที่เป็นประโยชน์
เพื่อป้องกันการทุจริต

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Scroll to Top