ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

Previous slide
Next slide
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
งานตรวจสอบ
กิจกรรมอื่น ๆ

ผลการประเมินความพึงพอใจ 21/03/2567

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (91.11%)
ความเห็นต่อรายงานการตรวจสอบ (87.78%)
ภาพรวมของงานตรวจสอบ (88.89%)

แผน-ผลการดำเนินงานประจำปี 2567

จำนวน 11 เรื่อง 100%
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 เรื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 เรื่อง
รอดำเนินการ จำนวน 0 เรื่อง

knowledge

องค์ความรู้ ประเด็นที่เป็นประโยชน์
เพื่อป้องกันการทุจริต

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Scroll to Top