ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

Previous slide
Next slide
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
งานตรวจสอบ

ผลการประเมินความพึงพอใจ 06/02/2567

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (90%)
ความเห็นต่อรายงานการตรวจสอบ (87.50%)
ภาพรวมของงานตรวจสอบ (85%)

แผน-ผลการดำเนินงานประจำปี 2567

จำนวน 12 เรื่อง 100%
ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 5 เรื่อง (41.67%)
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง (16.66%)
รอดำเนินการ จำนวน 5 เรื่อง (41.67%)

knowledge

องค์ความรู้ ประเด็นที่เป็นประโยชน์
เพื่อป้องกันการทุจริต

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Scroll to Top