ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 02-329-8242

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและกฎหมายสำหรับผู้บริหาร วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและ กฎหมายสำหรับผู้บริหาร       งานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     ในหัวข้อ เรื่อง

อ่านเพิ่มเติม »

เข้าพบท่านรักษาการแทนอธิการบดี เพื่อหารือวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าพบท่านรักษาการแทนอธิการบดี เพื่อหารือวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานตรวจสอบภายใน เข้าพบเพื่อหารือ ท่านรักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี ในการทำความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ที่สำคัญ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ในการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม »

แผน-ผลการดำเนินงานประจำปี 2565

จำนวน 9 เรื่อง ผลสำเร็จ 8 เรื่อง

ผลการประเมิณความพึงพอใจ

ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน / กระบวนการ (87.70 คะแนน)
การให้บริการของนักตรวจสอบภายใน (87.70 คะแนน)
ลิงค์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
Scroll to Top