ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 02-329-8242

Previous
Next
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วัน พุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น.

Read More »

การตรวจนับเงินสดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. (KMID)​

การตรวจนับเงินสดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. (KMID) งานตรวจสอบ ดำเนินการตรวจนับเงินสด โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล.  (KMID) โดยเริ่มในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 แล้วเสร็จ วันที่ 15

Read More »

การประชุมเปิดบ้านงานตรวจสอบ

การประชุมเปิดบ้านงานตรวจสอบ             วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 งานตรวจสอบ จัดงานประชุมเปิดบ้านงานตรวจสอบ เพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่น ต่องานตรวจสอบ ซึ่งมีภารกิจในการให้ความเชื่อมั่น แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน

Read More »

แผน-ผลการดำเนินงานประจำปี 2566

จำนวน 19 เรื่อง แล้วเสร็จ 5 เรื่อง 26.31%

ผลการประเมินความพึงพอใจ 30/11/2565

 • สำนักงานนิติกร
 • สำนักงานคลัง
 • สำนักบริการคอมพิวเตอร์
 • สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักงานกิจการนักศึกษา
 • โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 • สำนักทะเบียนและประมวลผล
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (91.43%)
ความเห็นต่อรายงานการตรวจสอบ (90.00%)
ภาพรวมของงานตรวจสอบ (91.43%)
 1. การตรวจนับเงินสดประจำปีงบประมาณ 2566
  • สถาบันฯ
  • โรงเรียนสาธิตนานาชาติฯ
  • โรงพยาบาลพระจอมเกล่าเจ้าคุณทหาร
 2. รายงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง
 3. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์สารสนเทศ
 1. การสอบทานการปฏิบัติตาม PDPA
 2. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
 3. โครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
 1. งบการเงินสถาบันฯ
  • สถาบันฯ
  • โรงเรียนสาธิตนานาชาติฯ
  • ศูนย์เกษตรฯ
  • โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 2. การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารและการนำเงินไปลงทุน 
 3. การบริหารงานวิจัยที่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน
 4. การบริหารพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) เงินค้ำประกันสัญญา
 5. การตรวจสอบโครงการตามยุทธศาสตร์
 6. งานบริการให้คำปรึกษา 
  • คณะทันตแพทย์ศาสตร์
  • สถาบันโคเซ็น
  • Ecole 42

knowledge

องค์ความรู้ ประเด็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันการทุจริต

พนักงานสถาบัน ข้าราชการหรือ ลูกจ้างประจำ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ควรเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ควบคุมเงินทดรองจ่ายหรือหัวหน้าการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมลงวันที่ได้รับเงินสดหรือวันที่ได้รับใบสำคัญ  โดยให้ลงข้อมูลดังกล่าวด้านหลังสัญญาการยืมเงิน

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. 2556 หมวด 5 ส่วนที่ 3 การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย ข้อ 46 เงินยืมทดรองจ่ายให้ยืมได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ทดรองจ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสถาบัน
 2. ทดรองจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคาที่จำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด
 3. ทดรองจ่ายเพื่อการสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
 4. ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใดในกิจการของสถาบัน ซึ่งได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากอธิการบดี
 1. การยืมเงินทดรองจ่าย ในสัญญาการยืมเงิน ไม่ควรระบุรายการยืมเงินหลาย ๆ รายการในสัญญายืมเงินฉบับเดียว เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง     ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าจ้างรถบัส ค่าของที่ระลึก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเคลียร์เอกสารการส่งใช้คืนเงินยืมด้วยใบสำคัญได้ภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนด
 2. การยืมเงินทดรองจ่าย  หน่วยงานผู้ยืมควรพิจารณาวงเงินที่จะยืมตามความจำเป็นในการใช้จ่ายแต่ละเรื่องที่ขออนุมัติ   และการส่งคืนเงินสดเหลือจ่ายไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินที่ยืม เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของสถาบันที่กำหนด และเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในด้านที่ดี

กรณีหน่วยงานไม่มีตู้นิรภัยสามารถเก็บเงินสดย่อยในบัญชีธนาคารส่วนตัวได้หรือไม่ ?                                                                                                            ตอบ  สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่ไม่มีระเบียบหรือประกาศรองรับการเก็บรักษาเงินสดย่อยในบัญชีธนาคารส่วนตัว โดยทำการเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ในชื่อพนักงานผู้ถือวงเงินสดย่อย โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับไว้เก็บรักษาเงินสดย่อยของหน่วยงานเท่านั้น และสามารถใช้ Internet Banking ในบัญชีดังกล่าวได้เพื่อทำการถอนใช้วงเงินสดย่อยโดยเฉพาะ

กรณีมีค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียมรายปีหากเกิดขึ้นจะต้องทำอย่างไร ?                                                                                                        ตอบ ผู้รักษาเงินสดย่อยสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการโอนมาชดใช้คืนเงินสดย่อยได้ และถือเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

กรณีได้รับดอกเบี้ยจะต้องทำอย่างไร ?                                                                                                                                                                    ตอบ ผู้รักษาเงินสดย่อยสรุปรายงานให้บัญชีเพื่อบันทึกเป็นรายได้อื่นของหน่วยงาน

 

ลิงค์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
Scroll to Top