ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 02-329-8242

บุคลากร

นางศรุดา โพธิ์พันธุ์

ตำแหน่งงาน นักตรวจสอบภายใน
อีเมล์ saruda.ph@kmitl.ac.th
เบอร์โทร สายใน  3239
โทรสาร 02-329-8242

นางสาวอรทัย จันทร์แจ้ง

ตำแหน่งงาน นักตรวจสอบภายใน
อีเมล์ orathai.ju@kmitl.ac.th
เบอร์โทร สายใน  3239
โทรสาร 02-329-8242


นางสาวปิยะมล บุญชื่น

ตำแหน่งงาน นักตรวจสอบภายใน
อีเมล์ piyamon.bu@kmitl.ac.th
เบอร์โทร สายใน  3239
โทรสาร 02-329-8241                    ประกาศนียบัตร : ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทยCPIAT

นางศุภวรรณ ปราณี

ตำแหน่งงาน นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ supwan.pr@kmitl.ac.th
เบอร์โทร สายใน  3011
โทรสาร 02-329-8242

Scroll to Top