ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

ประเภทงานตรวจสอบ

การตรวจสอบการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้าง

ประเด็นที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
1. การก่อสร้างอาคารเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่ระบุในสัญญา 13 เดือน 10 วัน โดยมีการขยายสัญญาทั้งหมดจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งจากการสอบทานสาเหตุของการขยาย สัญญา พบว่ามีการขอขยายสัญญาทั้งหมด 6 ครั้ง จำนวนระยะเวลารวมทั้งหมด 405 วัน ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในที่ สจล. จะสามารถบริหารและจัดการได้ โดยความล่าช้าของการก่อสร้างอาคารส่งผลให้สถาบันฯ ขาดโอกาสในการใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าว

2. พบประเด็นการบริหารสัญญาในส่วนของเสาเข็มที่ไม่ถูกต้อง คือ จำนวนเสาเข็มในแบบแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบุ 415 ต้น ในขณะที่รูปแบบรายการผังเสาเข็มและฐานราก (ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารประกอบ สัญญา) ระบุ 413 ต้น

1. การดำเนินงานโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณที่สูงควรมีการกำหนดเป็นนโยบายหรือ มาตรการให้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะจากปัจจัยภายในที่สามารถคาดการณ์และควบคุมได้ เช่น ความไม่พร้อมของสถานที่ก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินโครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในครั้งต่อไปควรมีการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาและ เอกสารรูปแบบรายการให้ข้อมูลมีความถูกต้องตรงกันก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม

Scroll to Top